Облік витрат будівельної організації та визначення собівартості будівельно-монтажних робіт.

Порядок обліку витрат і формування собівартості будівель­но-монтажних робіт регламентовано такими нормативними до­кументами:

—П(С)БО 16 «Витрати», затвердженим наказом МФУ від 31.12.99 р. №318;

—П(С)БО 18 «Будівельні контракти», затвердженим нака­зом МФУ від 28.04.2001 р. № 205 (зі змінами і доповненнями);

—«Методичними рекомендаціями з формування собівартості будівельно-монтажних робіт», затвердженими наказом Держав­ного комітету з будівництва і архітектури України від 16.02.2004 р. № 30.

Згідно з Методичними рекомендаціями со­бівартість будівельно-монтажних робіт (БМР) — це виробничі витрати будівельної організації, пов'язані з виконанням таких робіт.

Собівартість БМР підрядної будівельної організації скла­дається з виробничих витрат окремих виробничих підрозділів (структурних одиниць), які виконують БМР, і вартості робіт, виконаних за договорами субпідряду.

Собівартість БМР виробничого підрозділу (структурної оди­ниці) будівельної організації складається з виробничих витрат даного підрозділу, пов'язаних з виконанням БМР, а також із витрат на утримання апарату управління виробництвом цього підрозділу.

Собівартість БМР може бути плановою, рівень якої визна­чається на підставі проектно-кошторисної документації, еконо­мічно обґрунтованих норм і нормативів витрат, інженерних роз­рахунків та ін., і фактичною, яка включає фактичні витрати будівельної організації на виконання БМР.

Облік витрат на виконання БМР ведуть позамовним мето­дом.

Замовлення відкривають на кожен об'єкт будівництва відпо­відно до підрядного договору. Облік витрат на замовлення ве­дуть наростаючим підсумком в окремій картці аналітичного об­ліку витрат на замовлення до закінчення виконання контракту. З цією метою кожному замовленню надається певний шифр (но­мер, код), який потім обов'язково вказують на всіх первинних документах з обліку витрат на виконання даного замовлення.

Бухгалтерський облік витрат на виконання БМР ведуть на рахунку

23 «Виробництво», до якого в підрядних будівельних організаціях можуть бути відкриті субрахунки за видами вироб­ництв:231«Основне виробництво» (облік витрат за контрактами);

232«Допоміжні виробництва» (ремонтні майстерні, власний автотранспорт, столярний цех, цех з виготовлення металевих конструкцій тощо);

233«Експлуатація будівельних машин і механізмів» та ін.
При журнально-ордерній формі облік витрат на виконання БМР ведуть у

журналі 5 .

Згідно з П(С)БО 18 витрати за будівельним контрактом вклю­чають:

· витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням даного контракту (прямі витрати матеріалів, прямі витрати на оплату праці та інші прямі витрати, до яких відносять нарахування єдиного соціального внеску, орендну плату, амортизацію, втрати від бра­ку, вартість виконаних субпідрядних робіт тощо). Такі витрати списують на конкретне замовлення бухгалтерськими проводка­ми: Дт 231 Кт 20, 22, 66, 65, 63 та ін.;

· загальновиробничі витрати, до яких відносять витрати на
управління, організацію і обслуговування будівельного виробництва. Останні розподіляють між окремими об'єктами будівництва з використанням попередньо визначеної бази розподілу
(прямі витрати, обсяг доходів, відпрацьований будівельними машинами і механізмами час у годинах або змінах і т. ін.). Особливістю формування витрат за будівельним контрактом є те, що
загальновиробничі витрати (як змінні, так і постійні) підлягають
розподілу між об'єктами будівництва у повному обсязі (без урахування нормальної потужності) і списуються щомісячно записом:

Дт 231 Кт 91;

· у деяких випадках частково адміністративні витрати, якщо
підрядник і замовник домовилися, що адміністративні витрати
(або їх певна частка) підлягають відшкодуванню замовником. Такі
витрати обліковують на окремому субрахунку до рахунка 92 (на­
приклад, 921 «Адміністративні витрати, що підлягають відшкодуванню замовником») і щомісячно відносять на витрати основного виробництва записом: Дт 231 Кт 921;

· витрати, понесені підрядником на етапі підготовки та укладання будівельного контракту, якщо існує вірогідність його
підписання та достовірної оцінки цих витрат. Витрати на укладання контракту, не підписаного до дати балансу, вважаються
витратами звітного періоду без їх віднесення на витрати за таким
контрактом в наступних звітних періодах.

Особливістю формування витрат за будівельним контрак­том є те, що до їх складу не включають витрати на утримання незадіяних будівельних машин і механізмів та інших необорот­них активів, не використаних при виконанні будівельного кон­тракту. Такі витрати обліковують окремо і відносять до витрат того звітного періоду, в якому вони були понесені (субрахунок 949 «Інші витрати операційної діяльності»).

Об'єктом калькулювання при позамовному методі є со­бівартість закінченого замовлення, за яким готові об'єкти пройшли випробування і прийняті відділом технічного контролю (ВТК) або замовником (генеральним підрядником — для суб­підрядної організації). У кінці кожного місяця у картці аналі­тичного обліку витрат на замовлення підраховують суму прямих виробничих витрат і додають до неї частку загальновиробничих та інших витрат (згідно з контрактом). Суму віднесених на за­мовлення витрат зменшують на вартість повернених на склад невикористаних матеріалів, напівфабрикатів та відходів. Вартість відходів, якщо їх неможливо ідентифікувати з конкретним за­мовленням, відносять на зменшення загальновиробничих вит­рат відповідного виробничого підрозділу (дільниці, цеху тощо). Вартість незакінченого будівництва визначають сумуванням витрат за незакінченими замовленнями (на підставі карток ана­літичного обліку витрат).

Документальне оформлення та облік використання будівельних машин і механізмів

Витрати на утримання та експлуатацію будівельних машин і механізмів часто мають досить значну питому вагу в собівартості БМР. Механізовані роботи можуть виконуватися машинами і механізмами, що належать тій будівельній організації, яка вико­нує весь комплекс БМР (генпідрядник) чи його частину (суб­підрядник), або ж самостійній спеціалізованій організації — уп­равлінню (тресту, базі тощо) механізації БМР, яка працює як окрема юридична особа. В останньому випадку будівельні ма­шини і механізми можуть використовуватися на умовах дого­ворів оренди або субпідряду.

Відповідно до того, як організовано використання будівель­них машин і механізмів (БММ), виконані ними роботи та витра­ти на їх експлуатацію оформляють типовими первинними до­кументами:

· «Рапорт про роботу баштового крану» (т. м. ф. № ЕСМ-1) використовують у трестах (управліннях) механізації БМР для обліку роботи мостових, шлюзових, самохідних, портально-стрілових, стаціонарних і козлових баштових кранів при пого­динній оплаті і є підставою для одержання вихідних даних для нарахування оплати праці машиністам. Рапорт виписується на декаду в одному примірнику уповноваженою особою (техніком-нормувальником, виконробом) дільниці управління механізації БМР і заповнюється щоденно машиністом баштового крана. Результати роботи, про­стої крана, претензії до роботи машиністів підтверджує замов­ник своїм підписом і штампом. У кінці декади рапорт підпису­ють машиністи, технік-нормувальник, виконроб, начальник дільниці і передають в бухгалтерію тресту (управління) механі­зації БМР;

· «Дорожній лист будівельної машини»(т. м. ф. № ЕСМ-2) застосовують як у трестах (управліннях) механізації БМР, так і в будівельних організаціях для обліку роботи будівельних машин на автомобільному ходу при погодинній оплаті та нарахування опла­ти праці обслуговуючому персоналу. Дорожній лист виписують в одному примірнику на зміну, день або декаду. Виїзд та повернен­ня будівельної машини оформляють диспетчер, механік, машиніст. Результати роботи і простої будівельної машини щоденно підтвер­джуються підписом і штампом замовника. Оформлений (закри­тий) дорожній лист підписують машиніст, виконроб, начальник дільниці управління механізації, технік-нормувальник і переда­ють в бухгалтерію тресту (управління) механізації або будівель­ної організації (за приналежністю будівельної машини);

· «Рапорт про роботу будівельної машини (механізму)» (т. м. ф. № ЕСМ-3) застосовують у трестах (управліннях) механ­ізації БМР для обліку роботи будівельної машини (крім машин на автомобільному ходу) при погодинній оплаті. Порядок оформ­лення і використання цього документа аналогічний ф. № ЕСМ-2;

· «Рапорт-наряд про роботу будівельної машини (механіз­му)» (т. м. ф. № ЕСМ-4) використовують у трестах (управліннях) механізації БМР та в будівельних організаціях, які мають буді­вельні машини на балансі, для оформлення і обліку виконання завдання на відрядні роботи, що вимірюються у натуральних вимірниках, та для одержання даних, необхідних для нарахуван­ня оплати праці обслуговуючому персоналу. Рапорт-наряд скла­дають в одному примірнику і видають машиністу на весь термін виконання роботи. На звороті рапорту-наряду вказують вид ро­боти та умови її виконання, ведуть облік виконаного завдання. Заповнений документ підписують машиніст, технік-нормувальник, виконроб управління механізації або будівельної дільниці і передають у бухгалтерію для використання за призначенням;

· «Картка обліку роботи будівельної машини (механізму)» (т. м. ф. № ЕСМ-5) застосовується для обліку відпрацьованого часу будівельною машиною (механізмом) та для обліку викона­ного обсягу робіт. Складають її в одному примірнику в планово-виробничому відділі треста (управління) механізації на підставі даних первинних документів. Призначена вона для контролю за ефективним використанням будівельних машин і механізмів та для складання відповідної оперативної і статистичної звітності;

· «Журнал обліку роботи будівельної машини (механізму)» (т. м. ф. № ЕСМ-6) призначений для щоденного обліку і конт­ролю роботи великих і малих будівельних машин і механізмів. Журнал веде виконроб будівельної організації. До нього зано­сять відомості про роботу машин і механізмів як власних, так і залучених зі сторони (з управління механізації БМР тощо);

· «Довідка про виконані роботи (послуги)» (т. м. ф. № ЕСМ-7) призначена для підтвердження обсягів виконаних робіт (послуг) будівельними машинами і механізмами та для проведення роз­рахунків управління механізації БМР із замовниками. Склада­ють цей документ в одному примірнику представники замовни­ка і управління механізації на підставі даних первинних доку­ментів. Довідку завіряють печаткою замов­ника та використовують як додаток до рахунка на оплату за ви­конані механізовані роботи управлінням механізації.

Крім перелічених типових міжвідомчих форм первинних документів, у будівельно-монтажних організаціях для оформлення передачі, установлення, пуску та демонтажу будівельної машини і передачі управлінню механі­зації (машино-прокатній базі і т. ін.) після її використання зас­тосовують «Акт про установлення, пуск та демонтаж будівельної машини» (т. ф. № 03-5), форма якого затверджена наказом Мінстату України від 29.12.95 р. № 352 (разом з іншими форма­ми первинних документів з обліку основних засобів). Акт за ф. № 03-5 складають у двох примірниках представник машино-прокатної станції (бази) і будівельної дільниці, на якій ця маши­на має використовуватися. Після виконання роботи на зворот­ному боці акта вказують дату припинення роботи і демонтажу машини, виявлені поломки, винуватців і т. ін.

Зарахування будівельних машин і механізмів до складу ос­новних засобів, їх внутрішнє переміщення, списання, реалізацію та інше вибуття оформляють типовими первинними доку­ментами з обліку основних засобів (т. ф. № 03-1, 2, 3, 4) у за­гальноприйнятому порядку.

Витрати на утримання і експлуатацію власних та орендова­них машин і механізмів у будівельних організаціях обліковують на рахунку 23 «Виробництво» (окремий субрахунок «Експлуата­ція будівельних машин і механізмів») за їх видами або групами і відносять на витрати окремих об'єктів калькулювання (окремі об'єкти обліку витрат, замовлення тощо) прямим методом на підставі первинних документів про їх використання і лише в окремих випадках вони можуть розподілятися умовно (пропор­ційно відпрацьованим машино-годинам тощо).

Облік витрат на утримання і експлуатацію будівельних ма­шин і механізмів ведуть за статтями, склад яких будівельна орга­нізація визначає самостійно. Це можуть бути: витрати на оплату праці робітників, зайнятих управлінням і обслуговуванням ма­шин; відрахування на соціальні заходи; відрахування в резерв на оплату відпусток цієї категорії працівників; витрати на паливо, електроенергію, інші допоміжні експлуатаційні матеріали; утри­мання рейкової та безрейкової колій; амортизаційні відрахуван­ня; витрати на ремонт машин тощо.

Вартість механізованих робіт, виконаних машинами управ­ління (тресту) механізації БМР, може оплачуватися замовником як субпідрядні роботи і відноситися на витрати з конкретного об'єкта (замовлення, контракту) прямим методом (як і решта прямих витрат).

Облік створення і використання тимчасових нетитульних споруд і пристроїв

Згідно з «Правилами визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Держбуду України від 27.08.2000 р. № 174 (зі змін. і доп.), до нетитульних тимчасових будівель, споруд, пристроїв та устаткування відно­сять:

· приоб'єктні контори, амбари виконробів і майстрів, складські приміщення і навіси, душові, приміщення для обігріву робітників; настили, драбини, перехідні містки, ходові дошки, огорожі при розплануванні будинків, інвентарні уніфіковані засоби підмощування (люльки, вишки, помости, інвентарні пло­щадки і т. ін.);

· тини і огорожі (крім спеціальних і архітектурно оформле­них), захисні козирки, сховища при виконанні буропідривних робіт;

· тимчасові розводки від магістральних і розвідних мереж постачання електроенергії, води, газу, пару, повітря в межах ро­бочої зони (в межах 25 м від периметра будівель або від лінійних споруд);

· витрати, пов'язані з обладнанням будівель і споруд, які будуються або існують на будівельних майданчиках, замість будівництва вказаних вище тимчасових нетитульних будівель і споруд.

Тимчасові нетитульні споруди поділяють на необоротні (з терміном використання понад один рік) та оборотні (плановий період експлуатації яких менше одного року).

Витрати на придбання або виготовлення необоротних тим­часових нетитульних споруд обліковують як капітальні вкладен­ня на субрахунку 153 «Придбання (виготовлення) інших необо­ротних матеріальних активів». При передачі в експлуатацію вит­рати на їх придбання (створення) відображають записом:

Дт 113 Кт 153

Амортизацію необоротних нетитульних споруд, витрати на їх ремонт, утримання та розбирання розподіляють та відносять на собівартість БМР, якщо такі витрати передбачені коштори­сом будівництва, такими методами (залежно від специфіки ви­користання споруд):

—прямим методом (на Дт231 «Основне ви­робництво»);

—шляхом розподілу у складі загальновиробничих витрат (на Дт 91 «Загальновиробничі витрати»).

Якщо кошторисом будівництва не передбачено витрати на спорудження та розбирання тимчасових нетитульних споруд і пристроїв, то їх вважають понаднормативними і відносять на со­бівартість реалізованої продукції у періоді виникнення таких вит­рат.

Облік витрат на виготовлення оборотних нетитульних спо­руд і пристроїв не можна вважати капітальними вкладеннями, тому їх необхідно обліковувати на окремому субрахунку до син­тетичного рахунка 23 «Виробництво» (наприклад, 234 «Створення оборотних тимчасових нетитульних споруд»).

Таблиця

Відображення в обліку витрат на виготовлення та ліквідацію необоротних тимчасових нетитульних споруд

Зміст господарської операції Кореспондуючі Сума,
з/п рахунки грн
Дебет Кредит
1. Відображено витрати на виготовлення тимчасової оборотної споруди 66, 65, 20, 22 та ін. 5600,0 5600,0
2. Відображено витрати на виготовлення тимчасової необоротної споруди 66, 65, 20, 22 та ін. 6900,0 6900,0
3. Списана вартість ліквідованої тимчасової споруди, передбаченої кошторисом будівництва:
- на суму нарахованого зносу 3000,0
- на залишкову вартість - на суму податкового зобов'язання з 23,91 800,0
- ПДВ 23,91 160,0
4. Відображаються витрати, пов'язані з ліквідацією тимчасової нетитульної
споруди 23,91 66,65 200,0
5. Оприбутковано матеріали, одержані від розбирання тимчасової споруди, придатні
для використання 23,91 100,0
6. Списано вартість тимчасової нетитульної споруди, не передбаченої кошторисом будівництва:
- на суму нарахованого зносу 600,0
- на залишкову вартість - на суму податкового зобов'язання з 50,0
ПДВ 10,0
7. Відображені витрати на розбирання нетитульної споруди, не передбаченої
кошторисом будівництва 66,65 40,0

Облік загальновиробничих витрат підрядних будівельних організацій

До загальновиробничих витрат у будівництві відносять вит­рати, пов'язані з виконанням БМР, які неможливо в момент їх виникнення безпосередньо віднести на конкретний об'єкт вит­рат. Облік таких витрат ведуть на синтетичному рахунку 91 «Загальновиробничі витрати»в цілому по будівельній організації.

До складу загальновиробничих витрат у будівництві відно­сять:

1) витрати на управління і обслуговування будівельного ви­робництва: на оплату праці і соціальне страхування працівників апарату управління окремих виробничих підрозділів та робітників, що здійснюють обслуговування такого апарату управління; на службові відрядження вказаного апарату управління; амортиза­цію основних засобів та інших необоротних активів відповідного призначення; утримання, експлуатацію і ремонт необоротних активів загальновиробничого призначення; опалення, освітлен­ня, водопостачання, водовідведення та інше утримання вироб­ничих приміщень; аварійно-рятувальне обслуговування об'єктів підземного будівництва (при наявності відповідних договорів); транспортне обслуговування будівельного виробництва; оплата послуг кредитно-фінансових установ та поштово-телеграфних послуг; матеріально-технічне забезпечення апарату управління; оплата послуг консультативного та інформаційного характеру;

2)витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках та удосконалення технології: на геодезичні роботи; упорядкуван­ня і утримання будівельних майданчиків; перебазування лінійних підрозділів будівельних організацій на інше будівництво; амор­тизація і поточний ремонт обладнання і пристосувань, що відне­сені до основних засобів і не можуть бути включені до прямих витрат (бункерів для бетонів та розчинів, огороджувальної техніки небезпечних зон виконання робіт тощо); будівництво, ремонт, утримання і переміщення нетитульних тимчасових споруд, при­міщень санітарно-побутового призначення; вартість малоцінно­го та швидкозношуваного виробничого інвентарю та інструментів; витрати на підготовку об'єктів будівництва до здавання; витрати некапітального характеру на удосконалення технології і органі­зації, забезпечення якості будівництва, винахідництво і раціона­лізацію; утримання протипожежної та сторожової охорони буді­вельних майданчиків і т. ін.;

3) витрати на здійснення заходів з охорони праці на буді­вельних майданчиках, у т. ч. на обладнання і утримання огорож для машин та їх рухомих частин, люків, отворів; забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуаль­ного захисту (у т. ч. миючими засобами); проведення спеціального навчання працівників, організацію лекцій, доповідей, семінарів з техніки безпеки; вартість спеціального харчування відповідних категорій працівників, а також газованої солоної води; витрати на проведення обов'язкового медичного огляду окремих кате­горій працюючих та ін.;

4) інші загальновиробничі витрати: страхування майна, ри­зиків, цивільної відповідальності, а також окремих категорій пра­цівників (згідно із законодавством); охорона навколишнього сере­довища; створення забезпечень для відшкодування майбутніх операційних витрат (оплата відпусток, виконання гарантійних зобов'язань тощо); оплата перших п'яти днів тимчасової непра­цездатності працівників за рахунок підприємства; витрати на перевезення працівників до місця роботи і у зворотному напрямку як власним, так і орендованим транспортом; доплати і надбавки при виконанні робіт вахтовим методом; компенсації працівни­кам за використання для нужд виробництва власного інструмен­та і транспорту; витрати на підготовку і перепідготовку кадрів; податки, збори та інші обов'язкові платежі (згідно із законодав­ством), що відносяться на собівартість БМР, і т. ін.

Згідно з П(С)БО 16 загальновиробничі витрати поділяють на змінні і постійні. Кожне підприємство самостійно вирішує питан­ня (в наказі про облікову політику) про склад змінних і постійних загальновиробничих витрат. У той же час згідно з П(С)БО 18 та Методичними рекомендаціями № ЗО особливістю формування витрат за будівельним контрактом є те, що загальновиробничі витрати у повному обсязі (як змінні, так і постійні) підлягають розподілу між об'єктами будівництва, що виконуються будівель­ною організацією, виходячи з нормальної виробничої потужності.

—Розподіляються загальновиробничі витрати між об'єктами будівництва з використанням бази розподілу, встановленої бу­дівельною організацією самостійно з урахуванням специфіки робіт, що виконуються.

Розподілені витрати списують на собівартість БМР запи­сом:

Дт 231 Кт 91.

Прийнята методика розподілу загальновиробничих витрат з урахуванням нормальної виробничої потужності зумовлює мож­ливість того, що в кінці звітного періоду частина як постійних, так і змінних загальновиробничих витрат виявиться нерозподі­леною (якщо фактична база розподілу таких витрат буде мен­шою за прийняту при плануванні виходячи з нормальної вироб­ничої потужності). Сума нерозподілених загальновиробничих витрат підлягає списанню на собівартість реалізованої продукції (послуг) у періоді їх виникнення:

Дт 903 Кт 91.

Питання для самоконтролю:

1. Якими нормативними документами регулюється облік витрат у будівництві?

2. Яка необхідність класифікації витрат у будівництві?

3. За якими ознаками класифікуються витрати у будівництві?

4. Який порядок групування витрат за елементами та статями калькуляції?

5. Дайте визначення собівартості будівельно-монтажних робіт.

6. Розкрийте особливості відображення в обліку витрат на замовлення згідно з П(С)БО 18 «Будівельні контракти».

7. Дайте характеристику рахунку з обліку витрат у будівництві.

8. Вкажіть та дайте характеристику витратам за будівельним контрактом.

9. Наведіть первинні документи, якими оформлюється ро­бота будівельних машин і механізмів.

10. який порядок обліку прямих витрат у будівельній діяльності?

11. Наведіть характеристику тимчасових нетитульних споруд і пристроїв та розкрийте порядок відображення в обліку опе­рацій їх створення, використання і ліквідації.

12. Перелічіть витрати будівельних організацій, які належать до загальновиробничих.

13. Охарактеризуйте особливості відображення в обліку, роз­поділу та списання загальновиробничих витрат підрядної буді­вельної організації.

14. Наведіть бухгалтерські проводки з відображення в об­ліку загальновиробничих витрат.


0383751173400629.html
0383808599847027.html
    PR.RU™