Роль та значення ідентифікації товарів

Законодавчо-норм забезпечення процедури ідентифікації в Україні та світі

Для цілей ідентифікації передусім використовуються мар­кування та супровідні документи. Стандарти ISO, зокрема, встанов­люють, що засобами ідентифікації є нормативні (стандарти та ін.) і технічні (креслення та ін.) документи.

Регламентація маркування як засобу ідентифікації здійснюється на основі міжнародних стандартів ISO серії 9004 та керівництва ISO/DEC 22.150 9004 «Системи менеджменту. Настанови щодо поліп­шення показників» відзначає, що маркування має забезпечувати іденти­фікацію конкретної продукції у разі її повернення або необхідності проведення спеціальної перевірки. Керівництво КОЯЕС 22 визначає маркування як нанесення позначень на виріб або упаковку, що пе­редбачає в першу чергу ідентифікацію виробу чи окремих його частин.

Керуюча функція ідентифікації регламентується міжнародними стандартами 150 серії 9000 «Стандарти з управління якістю та забезпечення якості». У цих документах поняття «ідентифікація» доповнюється поняттям «простежуваність».

Таким чином, відповідно до стандартів ISO серії 9000 та керівництва ISO/IEC 22, у міжнародній практиці ідентифікацію розг­лядають як один із елементів системи якості як дії з управління матеріалами (сировиною, напівфабрикатами, комплектуючими виро­бами) і продукцією для встановлення відповідності (або невідпо­відності).

У Законі України «Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини», в редакції 2005 p., дається таке визначення «ідентифікація - процедура підтвердження відповідності органолеп­тичних, біологічних, фізичних та хімічних параметрів і властивостей, специфічних для даного виду харчового продукту, тим параметрам і властивостям, які зазначаються при етикетуванні цього харчового продукту, а також процедура підтвердження загальновизнаної назви даного виду продукту, торговельної марки та/або комерційного (фірмового) найменування». Недоліком цього визначення є те, що ідентифікуючі критерії звужуються до параметрів, які знаходяться на етикетці харчового продукту. Однак на маркуванні не завжди наво­дяться вимоги, які можна використати з метою ідентифікації.

Роль та значення ідентифікації товарів

Ідентифікація товарів є важливою дією при оцінці якості та встановлення їх відповідності еталоном або вимогам, які передбачаються в нормативній або іншій документації. Вона відіграє велике значення при виявленні фальсифікації товарів та допомагає з’ясувати приналежність товарів відповідним групам.

Термін “ідентифікація” - визначається як ототожнення, розпізнавання, порівняння дечого з чимось. При ідентифікації товарів встановлюється збіжність досліджуваних товарів аналогам, які мають ту ж сукупність споживчих властивостей чи опису товарів на маркуванні, товаросупровідних та нормативних документах.

"ідентифікація" - це визначення відповідності показників якості харчових продуктів і продовольчої сировини показникам, встановленим у нормативній та технічній документації виробника харчових продуктів чи наведеними в інформації про ці продукти, а також визначення відповідності харчових продуктів і продовольчої сировини у звичайній загальній назві з метою сертифікації.

Засоби, нормативні документи, які регламентують показники якості, товаросупровідні документи та власне маркування дозволяють ототожнити найменування представленого товару з найменуванням, що вказано у маркуванні та/чи товаросупровідній документації (асортиментна ідентифікація), а також вимогам, встановленим у НД (якісна ід-я).

З метою ідентифікації використовуються лише органолептичні та фізико-хімічні показники, що характеризують товар. Вони є найбільш доступними, але в той же час і найбільш значущими. Ідентифікація дає змогу з’ясувати та ліквідувати неякісну та невідповідну продукцію на шляху до споживача.

Ідентифікація вимагає багатосторонніх досліджень товарознавцями--експертами, а також висококваліфікованими вченими-експертами. Оскільки результати ідентифікації того чи іншого виробу аналізуються і на основі цього аналізу роблять відповідні висновки, то такий процес можна назвати "ідентифікаційною експертизою". Це пояснюється ще й тим, що без проведення ідентифікаційної експертизи не можна встановити групу товару, його код по ТН ЗЕД.

Таким чином, ідентифікація товарів носить характер комплексної оцінки, за якої найбільше значення мають типові фальсифіковані критерії. У діючих стандартах, технічних умовах такі критерії часто відсутні, тому важливо розробити спеціальні критерії ідентифікації, що забезпечить потрапляння на ринок якісної продукції.


0385051781913307.html
0385097574873951.html
    PR.RU™