Обов'язки головного бухгалтера

2.1.Головний бухгалтер зобов'язаний:

а)забезпечити ведення бухгалтерського обліку підприємства, дотримуючись єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання в установлені строки фінансової, статистичної і подат­кової звітності;

б)організувати контроль за своєчасним відображен­ням на рахунках бухгалтерського обліку всіх госпо­дарських операцій та результатів інвентаризації май­на і зобов'язань;

в)підписувати разом з керівником підприємства всі документи, що є підставою для приймання і видачі товарно-матеріальних цінностей та коштів, розрахун­кові, кредитні та фінансові зобов'язання, і візувати господарські договори (після їх правової оцінки (візу­вання) фахівцями юридичної служби), а також поста­нови, накази, розпорядження про встановлення працівникам посадових окладів, надбавок і виплати премій.

Зазначені документи без підпису головного бухгал­тера вважаються недійсними і до виконання не прий­маються;

г)правильно обчислювати і своєчасно перерахову­вати податки і збори, передбачені законодавством, проводити розрахунки із банками, іншими позико­давцями з кредитів і позик, сплати відсотків за їх користування, погашення заборгованості постачаль­никам за товари, виконані роботи і послуги відповідно до договірних зобов'язань;

д)проводити своєчасний та достовірний облік вит­рат виробництва і обігу, виконання кошторисів вит­рат, реалізації продукції, виконання будівельно-мон­тажних і інших робіт, складання економічно обґрун­тованих звітних калькуляцій собівартості продукції, робіт і послуг тощо;

е)забезпечити контроль за виконанням зобов'язань, наявністю і рухом майна, раціональним та ефектив­ним використанням матеріальних, трудових і фінан­сових ресурсів підприємства;

ж)здійснювати формування повної, правдивої і неупередженої інформації про господарські процеси і результати діяльності підприємства;

з)складати і подавати в установлені терміни та адреси достовірну фінансову, статистичну і податко­ву звітність;

и)перевіряти особисто стан бухгалтерського обліку у підприємствах (структурних підрозділах), або дору­чати виконувати цю роботу іншим посадовим особам, вести контроль за усуненням недоліків, упущень тощо;к)доповідати письмово правлінню споживчого то­вариства, споживспілки про неправильні дії або не­розпорядливість керівника підприємства, якщо ці неправильні дії або нерозпорядливість завдають шко­ди державі, власникам, іншим юридичним особам і громадянам;

л)надавати документи юридичній службі для офор­млення матеріалів, пов'язаних із розкраданням або нестачею грошових коштів, матеріальних цінностей та відшкодування втрат від нестач, псування і крадіжок власності підприємства, а в разі не­обхідності забезпечити контроль за передачею цих матеріалів у судові і слідчі органи. При відсутності юридичних служб безпосередньо виконувати ці функції;

м)вживати всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню за­писів у первинних документах та регістрах бухгал­терського обліку;

н)забезпечити збереження оброблених бухгалтер­ських документів, книг, журналів, машинограм, інших регістрів, звітності та оформлення і передачу їх в архів в установленому законодавством порядку;

о)здійснювати керівництво працівниками бухгал­терського обліку підприємства та розподіляти між ними посадові завдання та обов'язки. Постійно знай­омити цих працівників з нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, якістосуються їх діяльності, а також зі змінами в зако­нодавстві України та нормативних актах Уко­опспілки.

2.2. Головний бухгалтер разом з керівниками відповідних підрозділів і служб зобов'язаний ретель­но контролювати:

а)дотримання правил оформлення і відпуску товар­но-матеріальних цінностей;

б)правильність використання коштів, фонду опла­ти праці, дотримання фінансової і касової дис­ципліни;

в)проведення інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, розрахунків і платіжних зобов'язань;

г)стягнення у встановлені строки дебіторської і погашення кредиторської заборгованості, дотриман­ня платіжної дисципліни;

д)законність списання нестач, дебіторської забор­гованості та інших збитків.

2.3. Головний бухгалтер подає правлінню спожив­чого товариства, споживспілки, керівнику підприємства пропозиції щодо:

— визначення облікової політики підприємства, внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяль­ності підприємства і технології оброблення обліко­вих даних;

— розроблення системи і форм внутрішньогосподар­ського (управлінського) обліку та правил документообороту, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господар­ських операцій;

— визначення кола працівників на підписання пер­винних і зведених облікових документів;

— вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх нор­мативними документами;

— поліпшення системи інформаційного забезпечен­ня управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців;

— впровадження автоматизованої системи оброб­лення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи вдоскона­лення діючої;

— забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудо­вих та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення;

2.4. Головному бухгалтеру забороняється прийма­ти для виконання і оформлення документи по опе­раціях, що суперечать законодавству України, нор­мативним актам Укоопспілки і встановленому поряд­ку приймання, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних і інших цінностей.


0389182742537842.html
0389250502093090.html
    PR.RU™