Оцінка витрат, вартості проекту.

Витрати проекту класифікуються за такими ознаками:

> всі витрати за проектом поділяються на інвестиційні та поточні.

До інвестиційних належать витрати на інвестиції до основного ка­піталу (придбання землі, будівництво приміщень та споруд, ку­півля або оренда технології та обладнання), попередвиробничи ви­трати на потреби в обіговому капіталі.

Поточні витрати — витрати на випуск продукції, що містять ви­трати на придбання сировини, основних та допоміжних матеріа­лів, оплату праці, загальнозаводські та накладні витрати, які при­падають на звітний період;

> за місцем виконання робіт витрати поділяються на: витрати відді­лу, сектора, лабораторії, тимчасового творчого колективу, експе­диції, партії, дільниці, служби або іншого адміністративно-від­особленого структурного підрозділу тощо.

> за видами витрат класифікація здійснюється за економічними еле­ментами та статтями калькулювання. До елементів витрат нале­жить сукупність однорідних за своїм економічним змістом витрат, а до статей калькулювання витрат — один або декілька елементів;

> залежно від обраного об'єкта обліку витрат: витрати за розроб­ками, темами, об'єктами проектування, етапами, завданнями то­що, затвердженими у встановленому порядку, укладеними дого­ворами на розроблення та виконання проектних робіт;

> за способами включення у собівартість проектних робіт та за характером участі у процесі виробництва витрати поділяються на прямі та непрямі.

Прямі — це витрати, які безпосередньо пов'язані з виконанням проектних робіт і включаються у виробничу собівартість проект­них робіт відповідних об'єктів обліку за прямою ознакою, зокре­ма: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи, інші прямі витрати.

Непрямі (надалі — загальновиробничі витрати) — це витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням виробництва, органі­зацією виконання проектних робіт та інші витрати, які не можуть бути віднесені економічно доцільним шляхом безпосередньо до конкретного об'єкта витрат.> залежно від зміни обсягів виконаних проектних робіт виробничі витрати поділяються на постійні та змінні.

Змінні витрати — це витрати, величина яких зростає при збіль­шенні обсягів виконаних проектних робіт і зменшується при їх зменшенні. До цих витрат належать: витрати на матеріали, на оплату праці робітників, відрахування на соціальні заходи тощо. Постійні витрати — це витрати, величина яких залишається незмінною при зміні обсягу виконаних проектних робіт. До цих витрат належать: витрати, пов'язані з управлінням, організацією та обслуговуванням виробництва;

> за ознакою відношення до собівартості робіт витрати поділяють­ся на виробничі витрати та витрати періоду.

Виробничі витрати — це витрати проектної організації, пов'яза­ні з виконанням проектно-вишукувальних робіт. Виробничі ви­трати утворюють виробничу собівартість проектних робіт і є її складовою.

Витрати періоду — це витрати, які не включаються у виробничу собівартість і розглядаються як витрати того періоду, в якому во­ни були здійснені. Це адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.

> за календарними періодами, протягом яких витрати включаються у собівартість проектних робіт: місяць, квартал, рік, операційний цикл.

Важливою складовою реалізації проекту є планування витрат по проекту. Пла­нувати витрати потрібно так, щоб вони могли задовольнити потреби у фінансових ресурсах протягом усього періоду реалізації проекту.

Метою планування витрат проекту є:

> економічно обґрунтоване визначення витрат на виконання про­ектних робіт та визначення життєздатності проекту;

> одержання фінансування та розподіл ресурсів;

> організація внутрішньогосподарського розрахунку та управлінсь­кого обліку у відособлених структурних підрозділах проектної організації;

> необхідність здійснення контролю;

> визначення реальної ціни, за якою проектна організація спро­можна виконати проектні роботи, щодо яких провадяться торги (тендери).

Планування собівартості проектних робіт в Україні здійснюється від­повідно до Методичних рекомендацій із формування собівартості про­ектних робіт з урахуванням вимог Положень (стандартів) бухгалтерсько­го обліку, затверджених Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 29.03.2002 р. №64.

Планування витрат на проведення проектних робіт здійснюєтьсяна основі розрахунків, результати яких відображаються в калькуляції со­бівартості об'єкта планування (обліку), в тому числі собівартості робіт, які підлягають виконанню у поточному році.

Вихідною інформацією для планування витрат на проект є кошто­рисна документація по проекту та календарний план проекту.

Кошторис витрат проекту є комплексом розрахунків для визначення розміру усіх витрат, що виникають під час виконання проекту.

. Це документ, який визначає вартість проекту та є інструментом контролю й аналізу витрат грошових коштів на проект.

На основі кошторису визначаються обсяги капітальних вкладень, які включають витрати на придбання технологічного, енергетичного та ін­шого обладнання, пристроїв, інструменту та виробничого інвентарю, необхідного для функціонування підприємства, роботи по монтажу цьо­го обладнання, розробка проектної документації та ін.

Калькуляція собівартості проектних робіт

№ п/п Статті витрат Усього на весь період (тис. грн) Усього на поточний рік (тис. грн) У тому числі за етапами
І
1 1 3 3
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Матеріали
4 4 Витрати на службові відрядження 0,8 0,8 0,2
5 5 Спецпридбання для проектних, експериментальних робіт 1,5 1,0 1,0 0,5
6 6 Витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи і організації 1,0 1,0 1,0
7 7 Інші прямі витрати 0,5 0.3 0,3 0,2
8 8 Загальновиробничі витра­ти, в тому числі: змінні загальновиробничі витрати; 2,5 2,5 0,5
постійні розподілені за­гально-виробничі витрати 0,5 0,5 0,5
9. Виробнича собівартість 19,1 19,1 8,9
10. Нерозподілені постійні за­гально-виробничі витрати 2,2 1,2 1,0
11. Наднормативні витрати 0,8 0,6 0,6 0,2
12. Собівартість реалізова­них проектних робіт (п. 9 + п. 10+ п. 11) 20,9 20,9 10,1

При розрахунках поточних витрат окремо плануються поточні гро­шові витрати та поточні витрати в матеріальній і нематеріальній формі. Для планування поточних витрат найприйнятнішою є така їх струк­тура.


0390867318801383.html
0390918045481193.html
    PR.RU™